Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging

Smerter i muskler og skjelett er den vanligst årsaken til sykefravær, og rammer arbeidstakere i alle yrker og aldre. Tall fra NAV viser at 38% av alle tapte dagsverk har muskel- og skjelettplager som hoveddiagnose, og andelen har holdt seg stabilt de siste ti årene. I tillegg rapporterer 7 av 10 yrkesaktive om muskel- og skjelettplager i løpet av en måned, hvor halvparten mener plagene kan knyttes helt eller delvis til forhold på jobben. Det hevdes at 1 av 3 tilfeller kan forebygges.

Tradisjonelt har muskel- og skjelettplager blitt forbundet med fysiske/mekaniske faktorer som tunge løft og ensidige eller unaturlige arbeidsstillinger (stillesittende kontorarbeid, arbeid på huk/knær, arbeid med armer over skulderhøyde, vibrasjoner fra transportmidler eller håndholdte verktøy). Forskning viser derimot at årsakene kan være sammensatte, og organisatoriske faktorer (lengde på arbeidsdagen, mulighet til pauser, variasjon i arbeidsoppgaver) i tillegg til psykososiale forhold (mestring, rollekonflikt, støtte fra arbeidskollegaer) kan også være årsaker til smerter i muskler og skjelett.

Arbeidstilsynet, STAMI og NAV m.fl., har utviklet et verktøy for bransjer med høy andel ansatte med muskel- og skjelettplager, Arbeidsmiljøportalen. Verktøyet gir en god oversikt over hvilke utfordringer den enkelte bransje har, med statistikker over sykefravær fordelt på diagnose, samt forbedringspotensial. Arbeidsmiljøportalen inneholder også konkrete opplegg for hver bransje, som kan benyttes internt i virksomheten, for å skape et bedre arbeidsmiljø. Dette er et godt verktøy som er testet på flere arbeidsplasser.

Forebygging av muskel- og skjelettplager bør sees i en større sammenheng, og foruten konkrete, målrettede tiltak er det viktig å øke kunnskapen blant ansatte om hva muskel- og skjelettplager er, risikofaktorer, og at muskel- og skjelettplager kan bli et problem for alle, på alle typer arbeidsplasser.

Le mer om muskel- og skjelettplager i disse artiklene som er nylig er publisert; https://www.bnl.no/artikler/2021/bygg-rygg/
https://stami.no/nye-funn-om-arbeidsbelastning-og-smerte-i-nakke-og-skuldre/