Mobbing på jobb – hvordan påvirkes kollegaene?

Tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at 5-10% av norske arbeidstakere føler seg utsatt for mobbing på jobben, og det er et utbredt problem på mange arbeidsplasser. Eksempler på mobbing på en arbeidsplass kan være utelukkelse fra det sosiale nettverket på jobb, forbigåelse ved utdeling av arbeidsoppgaver, kritikk for dårlig arbeid, baksnakking, ryktespredning, latterliggjøring m.m.

Noen vegrer seg for å gripe inn i mobbesaker av redsel for å havne i en tilsvarende rolle selv, mens andre velger å gripe inn. Hvordan påvirkes den enkelte av valget i etterkant, avhengig av om man griper inn eller ikke? STAMI, Universitetet i Bergen og Universitetet i Linköping har gjennomført en studie med formål å se hvordan de som er vitner til mobbing blir påvirket av det som skjer. Dette er en unik studie da tidligere studier i stor grad har handlet om de som blir mobbet, eller de som utøver mobbingen.

Resultatene fra studien var noe overraskende ved at medarbeidere som observerte mobbingen, og ikke grep inn, opplevde en økning i psykiske plager som f.eks. angst. Dette kan forklares ved at mange har et bilde av seg selv som et godt mennesker som stiller opp for andre, og når den ikke griper inn, blir det en ubalanse mellom forventninger til seg selv og det de faktisk gjør. De som derimot grep inn følte seg bedre, noe som kan forstås ved at man da opprettholder et godt selvbilde, man ivaretar de grunnleggende antakelsene om seg selv som et godt menneske, og får det bedre med seg selv.

Forekomsten av mobbing på arbeidsplassen har vært stabilt de siste årene, og tidligere forskning har vist at det å oppleve mobbing på jobben, er forbundet med en rekke helseproblemer i tillegg til økt sykefravær og redusert effektivitet. Det er arbeidsgivers ansvar å motvirke mobbing på arbeidsplassen og synliggjøre problemer og konsekvenser det kan medføre. Selv om resultatene fra studien nevnt over, viser at det er positive effekter ved å gripe inn i mobbesaker, er det allikevel viktig at man vurderer grundig hvordan man skal gripe inn. Alle virksomheter bør ha rutiner som beskriver hvordan man skal håndtere en mobbesak på arbeidsplassen.

Ønsker du å lese mer om temaet;

https://stami.no/grip-inn-mot-mobbing-pa-jobben-%e2%88%92-og-fa-det-bedre-selv/

https://nhi.no/forskning-og-intervju/den-som-griper-inn-mot-mobbing-pa-jobben-far-det-bedre-selv/?page=all

https://stami.no/ansatte-som-blir-mobbet-pa-jobb-kan-utvikle-alvorlige-sovnproblemer/