Gode oppfølgingsrutiner av sykdom, både egenmeldt og legemeldt, kan påvirke varigheten og omfanget av sykefraværet. Ringvoll BHT kan bistå virksomheter med å etablere gode rutiner for håndtering av sykefraværet.

Ringvoll BHT kan videre være en nøytral part i oppfølging av kompliserte sykefraværssaker ved å bistå på følgende måter;

  • Lederveiledning, -støtte og -coaching m.h.t. oppfølging, rutiner og lovverk
  • Utarbeidelse av individuell oppfølgingsplan
  • Deltagelse i samtaler/møter med sykmeldt og arbeidsgiver/leder
  • Deltagelse i dialogmøter og andre oppfølgingsmøter på arbeidsplass og med Nav
  • Tilretteleggingsmuligheter på arbeidsplassen
  • Individuelle støttesamtaler
  • Funksjonsvurdering og arbeidsevnevurdering av lege eller fysioterapeut
  • Bindeledd til sykmeldende lege/behandlende instans etter avtale

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: