Biologiske arbeidsmiljøfaktorer omfatter hovedsakelig eksponering fra mikroorganismer (bakterier, virus, sopp og mikroskopiske parasitter), cellekulturer, endoparasitter og komponenter fra mikroorganismer. Mange av mikroorganismene er helt ufarlige og naturlige i naturens kretsløp, men en del kan forårsake helseskade som infeksjoner, allergier og luftveisplager hos mennesker.

Biologiske faktorer finnes ofte i virksomheter som omfatter; mikrobiologiske laboratorier, industrielle prosesser, kloakkanlegg, pasienter med smittsom sykdom, avfallssortering, forsøksdyr, gjødsel, blodprøver og forurensing.

Risikoutsatte bransjer er: helsevesen, laboratorier, landbruk, arbeid med dyr og fisk, næringsmiddelindustri, kloakk og avløp, renovasjon, avfallsbehandling og sagbruk.

Ringvoll BHT bistår gjerne med rådgiving rundt smittevern, kartlegging, prøvetaking, målinger, analyser, rapporter og tiltaksplaner.

Aktuelle artikler

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: